ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

167 ДГ "Малкият принц" е одобрена и рапоти по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прикачени документи

Информация