ДГ 167 "Малкият принц"
Детска градина в град София

Група "Слънце"

Седмично разпределение на ситуациите/основните форми на ІII-та възрастова група- „Слънце” за учебната 2021-2022 год.

Утвърдил:

Директор на ДГ № 167„Малкият Принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2021 г.
 

  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН  „Музика”     
ОН  „КТ”
ОН „Околен свят“
 
 
ОН „ Математика”
ОН „ИИ”
Вторник ОН „БЕЛ”
ОН „ФК”
 
ОН „Околен свят“ - ДИ
Работа по проект
ОН „Музика“
 
     Сряда ОН „БЕЛ”
ОН „ОС”
ОН „ИИ”
 
 
ОН „Математика” – ДИ
ОН „ФК”
 
 
          Четвъртък ОН „Математика”
Работа по проект         

 
 
ОН „БЕЛ”
ОН  „Околен свят“
 
        Петък ОН „БЕЛ”
ОН „Математика“
ОН „Околен свят”
ОН „КТ”
ОН „ФК”- СПИУ
 
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Екатерина Богданова – старши учител 
                   Людмила Петрова – учител                       
 
Пом.-възпитател: Людмила Белдева