СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители,
Съгласно т. 14 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването в ДГ № 167 „Малкият принц“ е възстановено провеждането на ДОД (допълнителни образователни дейности).
Условията и организацията, при които ще се провеждат са:

1. Не се допуска смесване на деца от различни групи;
2.
Изискват се предоставени на съхранение при медицинската сестра на ДГ „Зелени сертификати“  (завършен курс на ваксинация, преболедувал със сертификат до 6 месеца, PSR тест валиден 72 ч., бърз антигенен тест – 48 ч.) на преподавателите;
3.
След всяка проведена допълнителна дейност ще се извършва дезинфекция на помещението.
  От Ръководството

Децата от четвърта подготвителна група "Дъга" взеха участие в конкурса за семейна рисунка "Пази семейството си на пътя!", иницииран от Съвета по безопасност на движението на децата в София към СО.  За участието си в конкурса децата получиха грамота и малки подаръци.Оценявайки изключителната роля на спорта в развитието и възпитанието на децата, ДГ № 167 „Малкият принц“ децата и техните учители активно се включи в инициативата Европейски ден на спорта. Активни участници в събитието бяха децата от втора възрастова група  „Смехорани“, „Щурче“, „Боб-Бон“, трета подготвителна група „Слънце“ и група „Детелина“, и децата от двете четвърти ПГ „Палавници“ и „Дъга“. За нас спортът е един от основните ни приоритети в работата, защото съзнаваме, че по този начин, бихме могли да създадем предпоставки за здравословен начин на живот и развитие на децата.

ГАЛЕРИЯ

Доклад относно изсъхнали и изгнили дървета в двора на ДГ №167 "Малкият принц"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Децата записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата, записани за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.
(4) В частните детски градини посещението на децата и заплащането на такса се извършват при условията и по реда, определени от детската градина с договора за обучение.
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.
(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.
 
 
 
15 СЕПТЕМВРИ - ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ГАЛЕРИЯ


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
 
Публикуваме графика за провеждане на родителските срещи, които ще се проведат на открито - в задния двор на детската градина, както следва:
 
I  група „Пчеличка“           20.09.2021 г.       16.30 ч.
I  група „Калинка“             20.09.2021 г.       16.30 ч.
II група „Смехорани“         20.09.2021 г.       17.30 ч.
II група „Бон - Бон“           20.09.2021 г.       17.30 ч.
II група „Щурче“                20.09.2021 г.       17.30 ч.
III група „Слънце“              21.09.2021 г.       16.30 ч.
III група „Детелина“           21.09.2021 г.       16.30 ч.
IV група „Палавници“        21.09.2021 г.       17.30 ч.
IV група „Дъга“                  21.09.2021 г.       17.30 ч.
 
 
 
Препоръчително е присъствието на само един от родителите на детето.
 
                                                                                 От Ръководството
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА И ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КАКТО НА ДЕЦАТА, ТАКА И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДГ №167 „МАЛКИЯТ ПРИНЦ”, ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15.09.2021 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 10:00 ЧАСА В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, САМО В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦАТА И БЕЗ ГОСТИ И РОДИТЕЛИ.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО   СЪОБЩЕНИЕ
   Уважаеми родители,
    Представяме Ви новите мерки на МОН за работа в детските градини в условията на Ковид за учебната 2021/2022 година
ТУК   СЪОБЩЕНИЕ

     ДГ №167 „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ МОДУЛ 2: „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА”
      Проектът ще бъде реализиран през учебната 2020/2021 год. от педагогическия екип и децата на група "Дъга", чрез два образователни модула, които целят осигуряване на среда, в която детето е активен участник и има възможност да експериментира, изследва, да развива мисленето, да развива позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласа за участие в екипни форми на работа.
   1. Образователен модул “Програмиране с KUBO” цели развитие на логиката и алгоритмичното мислене; полага основите в програмирането; развива умения за планиране и моделиране. KUBO е образователен ро
бот.
      2. Модул “Легообразование” цели интелектуалното и творческо развитие на децата чрез използване на LEGO комплекти. Конструирането с LEGO позволява на децата да учат чрез игра.
 
      През следващата учебна година ще продължим да работим за постигане на най-добрия баланс между иновациите и утвърдените образователни ценности.
      Очаква ни прекрасна и интересна година.


      СЪОБЩЕНИЕ
      
Уважаеми родители,
       Относно необходимостта от премахване на изсъхнали, изгнили  дървета  и клоните им,  криещи потенциална опасност за живота и здравето на децата, а и на служителите в детската градина,  след продължителна кореспонденция с администрацията на район Триадица имаме уверението им, че на 03.08.2021 г. (вторник) ще бъде изпратен екип за отстраняването и извозването им от двора на ДГ № 167 "Малкият принц".     29.06.2021 г. 60 ГОДИНИ ДГ № 167 "МАЛКИЯТ ПРИНЦ"
     На 29.06.2021 г. с празнична програма бе отбелязан шейсетгодишният юбилей на ДГ № 167 "Малкият принц", като в събитието взеха участие децата от III възрастова група "Палавници" и група "Дъга", IV възрастова група "Пчеличка" и група "Калинка".
      На тържеството бяха поканени и присъстваха гости от Районната администрация, бивши и настоящи колеги, част от които са започнали кариерата си на учители, помощник възпитатели и медицински сестри в ДГ № 167 "Малкият принц".
     Гостите се насладиха на сюжет пресъздаващ откъси от книгата на Антоан дьо Сент Екзюпери "Малкият принц", моменти преразказващи важни филосовски мисли: "Приятелството най-красива тайна", "Истината се вижда само със сърцето", "Всички възрастни хора са били най-напред деца" ...
   ГАЛЕРИЯ
 

      Бъдещите грации от IV възрастова група "Пчеличка" и III възрастова група "Палавници" на ДГ № 167 "Малкият принц" бяха на гости на Златните олимпийски момичета и показаха своя талант, като обраха овациите на треньори и състезатели по художествена гимнастика. Линк към страницата ТУК.
   
      1 юни - Международния ден на детето
        Скъпи деца, с усмивка и удоволствие Ви, поздравявам по повод най-слънчевия ден в годината - Международния ден на детето! Нека невероятните емоции и магията на днешния ден да са винаги с вас!
       Желая Ви, да бъдете здрави, енергични, любопитни и непрестанно да откривате вълшебствата на живота и света около вас! 
      Запазете звънкия си глас и блясък в очите си колкото можете по-дълго, за да продължите да дарявате родителите си с щастие!
      От сърце, Ви желая да изживеете детството си безгрижно с весели игри и добри приятели!
      Бъдете обичани и безкрайно щасливи, защото всеки ден е Ден на детето!
      Честит празник!
      Даниела Кулинска

15 Май - Международен ден на семейството


В този ден не само празнуваме! Нека всеки от нас обърне внимание на семейството си, на своите деца и родители, дори на по-възрастните, които често забравяме! Така семейството ще е щастливо, а ако има повече щастливи семейства, и обществото ни ще е по-добро.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С пожелания за здраве, благополучие, мир и любов. Нека надеждата живее винаги в нашите сърца! 
Весели Великденски празници!
СЪОБЩЕНИЕ

Заповед за отсъствията на децата, записани в предучилищно образование, в периода от 05.05.2021 г.   до 31.05.2021 г. с целият текст на Заповедта може да се запознаете тук                     

 
13 април 2021
СЪОБЩЕНИЕ
Заповед за отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в периода 12.04.2021г. до 3.04.2021г. С целия текст на Заповедта може да се запознаете ТУК.
31 март 2021
СЪОБЩЕНИЕ
         На Вашето внимание - Заповед на Министъра на здравеопазването от 30.03.2021 г.

 
Възобновява се посещението на децата в детските градини и ясли, считано от 05.04.2021г. /понеделник/

С цялото съдържание на Заповедта може да се запознаете ТУК.

 
25 януари 2021
Да дадем живот на дърво
     Децата от ДГ №167 "Малкият принц" и техните учители изработиха
табла под надслов "Да дадем живот на дърво". Великолепните творения
красят фоайето на детската градина.
      Насладете им се ТУК

 
08 януари 2021
Алманах "Силата на доброто"
     Алманах под надслов "Силата на доброто" е издаден от Столична община, район Триадица. Книгата включва детско творчество на талантливите деца от 167 ДГ "Малкият принц". С цялото издание може да се запознаете ТУК.