Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  ІV-та възрастова група- „Смехорани”
за учебната 2019-2020 год.
 
Утвърдил:
Директор на ДГ „Малкият принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2019 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „БЕЛ”
ОН „Математика”
ОН „КТ”
 
ОН „ФК” – СПИУ 
ОН „ИИ”
ОН „Околен свят”
Вторник ОН „Математика“
ОН „БЕЛ”
ОН „Околен свят”
 
Работа по проект
ОН „Музика“
     Сряда ОН „Музика“
ОН „БЕЛ”
ОН „Математика”
 
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
ОН „КТ”
 
 
          Четвъртък ОН „Математика”
ОН „ БЕЛ”
Работа по проект         
 
ОН „Физическа култура”
ОН  „Околен свят”
 
        Петък ОН „БЕЛ”
ОН „ФК”
ОН „Околен свят”
 
ОН „Математика” - ДИ
ОН „ИИ”
 
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки:  Аруся Немска - Николова – учител 
                    Веселина Барбова -  учител                       
 
Пом.-възпитател:  Марика Китанова