Седмично разпределение на ситуациите/основните форми
 на  ІII-та възрастова група- „Калинка”
за учебната 2019-2020 год.
Утвърдил:
Директор на ДГ№167 „Малкият Принц”
Даниела Кулинска
със Заповед № 6 /15 .09.2019 г.
 
  Сутрин След обяд
Понеделник
 
ОН „Математика”    
ОН  „КТ”
ОН „Музика“
 
 
ОН  „Околен свят”- ДИ
ОН „ИИ”
Вторник  ОН „БЕЛ”
ОН „ФК“
ОН „Околен свят”
 
ОН „Математика” – ДИ
Работа по проект
 
     Сряда ОН „Математика”
ОН „Околен свят”
ОН „КТ”
 
 
ОН „ФК”- СПИУ
ОН „БЕЛ” 
          Четвъртък ОН „БЕЛ”
Работа по проект
ОН „Околен свят”       
ОН „Математика”
ОН „ФК”
        Петък ОН  „Музика“
ОН „ОС”
 
 
ОН „ БЕЛ”- ДИ
 ОН „ИИ“
 
 
 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидените ситуации за работа по проект могат да бъдат провеждани и в други дни от седмицата по преценка на учителя.
 
Учителки: Калинка Станева – ст. учител 
                   София Златкова – ст. учител                       
 
Пом.-възпитател: Йорданка Здравкова