ДГ №167 „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ МОДУЛ 2: „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА”

повече за проекта ТУК
 


167 ДГ "Малкият принц"  е одобрена и рапоти по  Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

повече за проекта ТУК

От учебната 2016/2017г. ДГ "Малкият принц" започна работа по проекта "Велосипеден град".
Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта през 2018г."

повече за проекта ТУК


Възпитаниците на ДГ №167 "Малкият принц" се радват на своята нова площадка по безопасност на движението. След спечелен проект  за изграждане на интерактивна площадка по безопасно движение и приложно колоездене, детското заведение се сдоби с новата придобивка.
 Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, на Столична община.

повече за проекта ТУК