ПРИЕМ

Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които с еотглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Всички деца, кандидатстващи за приемане в общински детски заведения на територията на Столична община се регистрират в Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/.

Изборът на начина на регистриране на кандидатстване се прави от родителя /настойника/ на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация на адрес   www.kg.sofia.bg