Декларация
за съгласие за обработване на лични данни
 
с информация по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните
(Регламент (ЕС) 2016/679)
 
От .............................................................................................................................................
ЕГН:......................................................... , месторабота/трудов статус и длъжност:.................................................
.............................................................................................................................................
Адрес:..................................................................................................................................
Телефон за връзка:................................................, email........................................, лично и в качеството си на носещ/а родителска отговорност за.........................................................................................................
ЕГН.........................................., роден/а на ...............................
 
1/ Долуподписаният/ната се съгласявам предоставените от мен лични данни, както и събраните по законоустановените способи необходими лични данни,   отнасящи   се   до   детето   ми   .........................................................................................,   мен   и   другия   му  родител...................................................................................................... да бъдат съхранявани, обработвани от администратора на лични данни ДГ 167 "Малкият принц" София, ЕИК 000667314, както и да бъдат предоставяни за ползване на трети лица и на нас, архивирани и изтривани по установения ред и срокове за приемане,    обучение,  възпитание  и  социализация  от  момента  на подаването на документите за кандидатстване в детското заведениие до момента, когато те следва да бъдат изтрити по силата на нормативните актове.
2/ Уведомен/а съм, че всички предоставени и събрани лични данни ще се обработват във връзка с изискванията на НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, Закон за предучилищното и училищното образование, както и на други нормативни актове, уреждащи приема и предучилищно образование на детето ми в детската градина.
   3/ Уведомен/а съм и давам съгласието си за публикуване на снимки на детето ми в сайта и/или фейсбук страницата на детската градина.
  4/ Задължавам се да уведомя детето и другия родител за предоставените от мен лични данни и за правата им по Регламент 2016/679
Информиран/а съм за правата си да изисквам от администратора достъп до предоставените от мен лични данни, коригиране или изтриване на предоставените лични данни или ограничаване на обработването им, за правото да направя възражение срещу обработването и за правото на преносимост на данните.
Информиран/а съм за правото си за оттегляне на съгласието ми по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Информиран/а съм за правото си за подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни за Република България.
Информиран съм, че предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за постъпване на детето в детското заведение, предвид нормативните изисквания на НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, Закон за предучилищното и училищното образование, както и на други нормативни актове, уреждащи приема и предучилищно образование на детето ми в детската градина
Известно ми е, че при непредоставянето на горепосочените лични данни от моя страна, не могат да бъдат изпълнени посочените в точка 2 от декларяцията,  законови изисквания.
Информиран/а съм, че администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.
 
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: адв. Христин Конв и адв. Калин Кръстанов, тел. за връзка: 0884616060;0884666764, гр.София 1606, ул. Бузлуджа № 27.
 
 
Дата:……………………                                  Декларатор:……................................……………………
                                                                                                          (име, фамилия и подпис)