ДЕТСКА ГРАДИНА 167 "МАЛКИЯТ ПРИНЦ"
             ДЕКЛАРАЦИЯ                                                                       ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
За да въведем данните Ви в сайта за прием и електронна система за кандистване, моля прочетете внимателно текста. В случай, че не сте съгласни с някое от правилата, моля не предоставяйте данни за въвеждане в Сайта и Електронната Система.  
За да се използват елетронните услуги, достъпни чрез Сайта се налага да се обработват лични данни, които се предоставят от потребителите на Сайта. С действията си Вие изразявате свободната си воля да предоставите своите лични данни: ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, имена, образователен статус, месторабота, адрес, електронна поща, също така и имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници на вашето дете/деца да бъдат събрани и обработени в Информационна система за обслужване на детските заведения в Столична община. Общината се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетителите и ползвателите на Сайта и Електронната Система.
В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Общината да ползва тази информация, както е описано тук: Общината събира лични данни единствено за цел предоставяне на електронната услуга за записване и класиране на дете/деца в детските и учебни заведения. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.                                                    
Информацията, която Общината може да събира, включва информация, идентифицираща родители и децата, кандидатстващи за детски и учебни заведения. Информацията включва информация за дете: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, както и информация за родители/настойници: ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, имена, трудов статус, работодател, адрес за електронна поща; както и всякаква друга свързана информация, която е свързана с осъществяване на електронната услуга.          
Данните се съхраняват на технически средства и достъпът до тях се извършва само от оторизирани и оправомощени за това служебни лица – тези служители са задължени да третира информацията като конфиденциална.
Никой няма право да променя вашата лична информация, без вашето съгласие. Всяко трето лице, за което се отнасят данните получава парола, с която има достъп до личната си ифнормация. Вие сте длъжни да пазите в тайна своя достъп до системата и респективно до личната Ви информация.
Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквата и да е Ваша лична информация.
              
Запознат съм и давам своето съгласие за въвеждане на данни в сайта за прием и електронната система за кандидадстване .
 
Трите имена и подпис
.......................................................................................................................................................
Дата.............................